Často kladené otázky

Kdy obdrží pečovatelské služby telefony pro pečovatelky?

Nákup mobilních telefonů bude probíhat prostřednictvím výběrového řízení a časově se bude odvíjet od stupně realizace SW. Až se bude blížit fáze „nasazení a testování SW“ na poskytovatele služby, vysoutěží se mobilní telefony. Bylo by kontraproduktivní nakoupit mobilní telefony nyní a používat je cca za 2 roky, kdy budou k dispozici novější zařízení.

Kdy bude pilotní ověřování softwaru?

V tuto chvíli nelze s jistotou říci. Zadavatel předpokládá fázi realizace minimálně půl roku od podpisu smlouvy. Následně by měl být zahájen testovací provoz vybraných poskytovatelů pečovatelských služeb a následně implementace ověřeného systému na další poskytovatele pečovatelských služeb

Všichni poskytovatelé v okrese Louny používají software na evidenci pečovatelské služby, záloha dat bude i nadále v stávajícím programu? Dojde k souběhu licencí?

K souběhu licencí může dojít na základě rozhodnutí pečovatelské služby, přičemž tento souběh bude generovat provozní náklady. Zástupci INF KUUK doporučují souběh pouze po minimální nezbytnou dobu, systém následně zazálohovat a zakonzervovat pro budoucí kontroly historických dat. Zálohy stávajících systémů a dat jsou čistě v režii poskytovatelů peč. služeb

Bude umět softwar plánovat směny zaměstnanců

Systém by měl umět plánovat směny zaměstnanců.

Bude se platit licenční poplatek za vytvořený software po skončení projektu?

Ne, vše bude hradit kraj.

Bude možnost využívat program i pro jiné sociální služby, které poskytovatel poskytuje?

Zatím s touto možností nepočítáme.

Jaké budou požadavky na paušály k telefonům (kolik dat).

Poskytovatelé pečovatelských služeb budou moci využívat tarify, které vysoutěžil Ústecký kraj (pokud budou výhodnější než jiné nabízené tarify). V obou variantách si tarify hradí pečovatelská služba. Objem mobilních dat spotřebovaných při využívání aplikace bude znám po pilotním provozu. Následně bude navrženo vhodné nastavení tarifu pro mobilní data.

Bude evidence programu v telefonu pro záznamy pečovatelek složitý? Nutná co nejjednodušší evidence.

Evidence bude co nejjednodušší.

Jaká data budou přímo sdílena s KÚ, s ohledem na GDPR.

Data budou sdílena v souladu s GDPR. Bude se jednat o data, která jsou již nyní sdílena prostřednitcvím Katalogu sociálnách služeb a budou rozšířena o další data, např.: časová osa úkonů apod. (pro potřeby plánování)

Kdy budou data sdílena s rodinou? Je to nutné ve všech případech?

Je možné po sjednání této služby již v rámci zkušebního provozu. Nicméně záleží na uživateli, zda dá souhlas další osobě, a jestli pečující rodina bude mít zájem.

Z projektu bude hrazeno vzdělávání zaměstnanců 3* za rok a supervizní metodická podpora. Tohoto vzdělávání se ale nemohou zúčastnit všichni zaměstnanci najednou ve všední den. Je možné udělat školení sdílená např. 2 - 3 službami?

Vzdělávání je rozděleno na tři skupiny, vyšší management, střední management a PSS. Každý má nárok na 3*8 hodin/rok po celou dobu projektu plus další metodická podpora. Je na dohodě s lektorem, zda umožní další sdílená školení.

Vyšší a nižší management je často 1 osoba, může se zúčastnit obou školení?

Ano.

Mohou se všichni zaměstnanci podílející se řízením služby zúčastnit obou školení?

Ano. Na dohodě s lektorem.

Od kdy je v plánu používat v terénu nový program?

Nejpozději od roku 2028.

Chystá se v rámci projektu ze strany realizátora (partnerů) reklamní, či obdobná kampaň, která by mířila na širokou veřejnost, uživatele, zájemce o PS a přiblížila by digitalizaci i jim?

Ano, součástí projektu je mj. dokončení zasíťování území kraje integrovanými výcvikovými centry, kde bude probíhat i vzdělávání neformálně pečujících osob. Počítá se také s vytvořením videomateriálů, které budou sloužit k informování široké veřejnosti.

Kdy bude nastavené období pro přechod ze současných SW na nový, jak dlouho přechodné období potrvá?

Po zahájení veřejné zakázky bude dodavatelem ve spolupráci s projektovým týmem vytvořena projektová a prováděcí dokumentace, kde bude na základě analýzy vypracován harmonogram. Následně bude dodavatelská firma vyvíjet SW dle požadavků a poté bude zahájen testovací provoz vybraných poskytovatelů pečovatelských služeb a následně dojde k implementaci ověřeného systému na další poskytovatele pečovatelských služeb dle harmonogramu. Obecně však lze říci, že přechodné období je takové období, kdy se systém nastaví pro konkrétního poskytovatele, pořídí se data a poté se porovnají výsledky se stávajícím SW. Některé subjekty vedou tzv. duplicitní provoz SW do doby, než získají shodná data z obou systémů – délka tohoto období bývá individuální.

Člověk, s nímž se v každé organizaci počítá pro testování, má být hrazený z projektu, jakým způsobem bude toto placené? Kdo bude zaměstnavatelem tohoto „testovacího“ člověka?

Ano, tzv. „testér“ bude hrazen z prostředků projektu. Formálně bude mít uzavřenou smlouvu (DPP) s Charitou Litoměřice (partner projektu).

Zda program bude mít další napojení na praktické programy jako je docházka, účetnictví, hodnocení zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců apod. ?

Při tvorbě evidencí SW bude zohledněno, aby evidence bylo možné přenést do jiného SW (API rozhraní) – např. předpis faktury, avšak součinnost dodavatelů 3. stran (např. účetní SW) není předmětem této veřejné zakázky. Vzdělávání bude součástí SW.

Přístup rodiny do programu, kam bude moci vstoupit, bude tam část jen pro pečovatelky, kdo to bude nastavovat?

Do SW budou mít přístup rodinní příslušíci, kteří budou uvedeni ve smlouvě o poskytování peč. služeb. V metodice bude jasně uveden rozsah a účel přístupu rodinného příslušníka, pečovatelů apod. V systému budou nadefinovány role a každá role bude mít oprávnění dle svých kompetencí. Rod. příslušník si např. zobrazí svého „dědečka“, zobrazí si, kdy u něj pečovatlka vykonala službu, možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, instruktážní videa apod. Pečovatelka si např. zobrazí denní plány „svých“ klientů, bude zadávat úkony péče a generovat denní záznamy.

GPS u pečovatelek - jak to bude fungovat?

GPS budou využívány především pro navržení optimálních tras pro pečovatelky dle denních záznamů. Dále může GPS být využíván jako nástroj pro zhodnocení efektivity, avšak toto bude v kompetenci ředitelů (vedoucích pracovníků). Dále může GPS pomoci např. rozhodnout se v případě operativní změny, který z pečovatelů může co nejefektivněji reagovat na případnou operativní změnu.

Jaká bude cena programu, až projekt skončí, kdo bude hradit program a servisovat?

V současné době probíhá výběrové řízení a není žádoucí v tuto chvíli zveřejňovat informace, včetně celkové ceny za SW. SW bude ve vlastnictví Ústeckého kraje a náklady na provozní podporu a případné rozvojové požadavky budou záležitostí ÚK.

Sladění pohledů KÚ a MPSV u různých úkonů, např. nákupy pro klienty, dovážka stravy apod.)

Požadavky kraje nejsou v rozporu se zákonem.

Nákup, úklid v domácnosti, dovážka stravy apod. úkony - proč ne a kdy ano?

Bylo probíráno v rámci metodických návštěv, které je stále možné si na KUUK OSV domluvit.

Bude sociální šetření korespondovat s MPSV

Nevyžadujeme nic, co by nebylo v souladu se zákonem.

Je nutné řešit finanční záležitosti a nakládání s majetkem na sociálním šetření

Bylo probíráno v rámci metodických návštěv, které je stále možné si na KUUK OSV domluvit.

Jakou bude mít podobu kód, na kterém pečovatelka zaznamená příchod a odchod (nalepovací, magnet, papírová forma…)

Zatím nevíme, bude řešeno v rámci agilního vývoje.

Pomoc s osobní hygienou – jak se bude vykazovat péče dvou pečovatelek

Každá z pečovatelek si vykáže svůj čas přímé péče. Klientovi však bude účtována pouze vykonaná činnost.

Co, když se rozbije mobil, nebo nebude signál?

Pokud nebude signál, bude fungovat off line. Pokud se rozbije – zatím se řeší způsob náhrady mobilního telefonu.

Kolik bude otázek u sociálního šetření? Jak to bude podrobné?

V rozsahu oblastí potřeb a témat.

Nehrozí ztráta vztahu s klientem, když se budeme moc soustředit na mobil a zařazení klienta do ,,tabulky,,?

Naopak, systém má práci usnadnit, snížit administrativu. Pečovatelka použije mobilní telefon před zahájením úkonů u klienta a následně při odchodu od klienta.

Kolik bude kolonek pro sociální šetření a jaké?

Minimálně v rozsahu karty potřeb.

Jak moc budou členěny nabízené služby (např. Osobní hygiena - péče o vlasy - mytí vlasů, česání vlasů apod.)

Minimálně v rozsahu karty potřeb.

Budou se služby zapojovat do vývoje programu již během jeho vývoje, tedy průběžně?

S jejich zapojením se počítá v rámci testování SW.

Jak moc se mohou služby participovat na tvorbě programu a jak moc to bude bráno na zřetel?

Participovat mohou již nyní, prostřednictvím koordinátorů a následně se počítá s jejich zapojením ve fázi testování.

Jak moc bude moci pečovatelka reagovat na aktuální potřeby klienta a nabízené úkony měnit v daný okamžik, když už bude u klienta a on nebude chtít nasmlouvaný úkon, ale bude chtít jiný?

Prakticky okamžitě, následně změnu zaznamená.

Co všechno rodiny uvidí a jak moc budou moci zasahovat do programu?

Co všechno uvidí, je ještě v řešení. Zasahovat sami do programu moci nebudou.

Bude tam část jen pro službu, kam rodina neuvidí?

Ano, pro neformálně pečující bude zpřístupněna pouze část dat.

Nehrozí navýšení administrativní zátěže organizace oproti současnému stavu?

Naopak, smyslem je snížit administrativní zátěž.