Vážení kolegové,

v souvislosti s realizací projektu Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji (r.č.:
CZ.10.02.01/00/23_017/0000190), podpořeného (financovaného) z Operačního programu
Spravedlivá transformace, se na Vás obracíme v souvislosti s poskytnutím dalších informací
k jeho průběhu, harmonogramu a předpokládaným výstupům.

Cíle projektu a jejich soulad s dosavadními kroky v oblasti plánování a řízení sociálních služeb

Jak uvedl pan náměstek PaedDr. Jiří Kulhánek ve svém dopise ze dne 15.09.2023, hlavním cílem
projektu je zefektivnění poskytování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje tak, aby
se tato služba stala páteří krajské sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Tento cíl plně odpovídá
dlouhodobým aktivitám odboru sociálních věcí, Krajského úřadu Ústeckého kraje, spojených
s transformací pečovatelských služeb na území kraje. Konkrétní parametry a kritéria
transformace jsou popsána v několika dokumentech, zejména se jedná o Požadavky na
poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb Ústeckého kraje1, které
jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2022–2024. Klíčovým dokumentem jsou rovněž regionální karty sociálních služeb2. Se všemi
těmito parametry Vás v uplynulých letech v rámci osobních návštěv průběžně seznamovali
pracovníci odboru sociálních věcí, Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Realizátor, partneři projektu a jejich role a zapojení

Realizátorem projektu je Ústecký kraj, přičemž praktickou realizací se zabývá odbor sociálních
věcí, odbor regionálního rozvoje a odbor informatiky, Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Partnerem projektu je Charita Litoměřice, jejichž úlohou je připomínkování vývoje
připravovaného softwaru, koordinování vzniku a provozu nových Integrovaných výcvikových
center (IVC), poskytování stáží v rámci vlastního IVC a zaštítění činnosti koordinátorů území (viz
dále).

Druhým partnerem projektu je Datové centrum Ústeckého kraje, p.o. Úlohou DCÚK je podílet
se na zadávání a kontrole vývoje připravovaného softwaru, zajištění infrastruktury pro jeho
provoz a následná tvorba analytických výstupů.

Role pracovníků zapojených do realizace projektu

V uplynulých týdnech Vás oslovili a následně navštívili koordinátoři území. Jedná se o
zaměstnance projektu (vzhledem k administrativnímu nastavení řízení projektu jsou formálně
zaměstnanci partnera projektu Charity Litoměřice). Náplní práce koordinátorů je zajistit Vám
podporu při přípravě, testování a také zavádění digitalizace a požadovaných parametrů
uvedených ve výše zmíněných dokumentech. Podílejí se mj. i na přípravě podrobného zadání
pro dodavatele softwaru. Jedná se o kompetentní odborníky, kteří mají praktické zkušenosti
s poskytováním pečovatelských služeb. V každém okrese je do projektu zapojen minimálně
jeden koordinátor území.
Dále jste již byli v kontaktu s lektory. Jedná se o zaměstnance Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje, a.s. (RRA), která je dodavatelem služeb v rámci klíčové aktivity „vzdělávání“.
Lektoři mají za úkol Vám pomoci při zavádění Požadavků Ústeckého kraje (opět viz výše
zmíněné dokumenty) do praktických činností z hlediska řízení (pro manažery služeb), sociální
práce (zejména pro střední management služeb) a poskytování péče (zejména pečovatelky
– pracovnice v přímé péči).
Dalším krokem, který rovněž proběhl, bylo vytvoření pozic tzv. kontaktních pracovníků služeb
(opět vzhledem k administrativnímu nastavení řízení projektu jsou formálně zaměstnanci
partnera projektu Charity Litoměřice). Tato role je klíčová zejména pro zajištění kontaktování,
předávání informací a vzájemnou komunikaci mezi službami a projektem.

Co bude následovat v nejbližších měsících

Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele softwaru, připravuje se rovněž detailní zadání
pro jeho vývoj, v jehož rámci probíhá integrace požadavků kraje (již zmíněné parametry
transformace). Vývoj bude realizován metodou tzv. agilního vývoje, kdy budeme moci aktivně
vstupovat do průběžných verzí a také jej aktivně testovat. V průběhu a po ukončení vývoje
bude probíhat zkušební a testovací provoz. Ostrý provoz očekáváme v období ukončení
projektu (září 2027). Hlavním cílem zavádění digitalizace je zejména zjednodušení
administrativy pečovatelek a sociálních pracovníků, efektivnější plánování a řízení
pečovatelských služeb. Půjde o komplexní systém (propojující úroveň poskytovatelů služeb,
neformálně pečujících osob a kraje, který zajišťuje řízení a financování sítě sociálních služeb)
vyvinutý cíleně pro pečovatelské služby, který dnes není na trhu k dispozici.
Dále byla zahájena příprava vyhlášení výběrového řízení na dodávky vybavení integrovaných
výcvikových center (vybavena budou rovněž asistivními technologiemi), která budou po
skončení projektu fungovat v každém okrese na území našeho kraje. Nová integrovaná
výcviková centra by měla vzniknout ke konci tohoto roku.
Probíhá také zpracování odborné analýzy, která je zaměřena podrobný popis cílových skupin
pečovatelských služeb, klíčových trendů ovlivňujících budoucí poptávku po těchto službách
(demografická analýza, potřeby jednotlivých území, pečujících osob apod.), pokrytí
Ústeckého kraje nabídkou jednotlivých poskytovatelů pečovatelských služeb, nabídky
souvisejících služeb, včetně predikce budoucího vývoje v oblasti poptávky po těchto službách.
Výstupy této analýzy nám všem pomohou nastavit parametry budoucího rozvoje
pečovatelských služeb, jak z úrovně jednotlivých poskytovatelů (rozvojové plány), tak
z pohledu řízení krajské sítě sociálních služeb. Analýza bude k dispozici v polovině roku 2024.
Po celou dobu projektu bude probíhat vzdělávání určené pro všechny úrovně a role
pracovníků v pečovatelských službách. V současné době pracujeme na implementaci
podnětů některých služeb, aby součástí vzdělávání byly i kurzy akreditované MPSV ČR.

Na základě podnětů vzešlých během schůzek s poskytovateli pečovatelských služeb rovněž
chceme umožnit předávání informací o průběhu a realizaci projektu prostřednictvím osobních
setkání. Například v rámci setkání platformy pobytové sekce APSS ÚK dne 1.10.2024 v Jirkově.
V neposlední řadě bychom Vás rádi informovali o dostupnosti webových stránek projektu E-
péče – Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji (epece.cz), kde můžete
najít další informace o projektu a odpovědi na řadu otázek, které jsme od Vás obdrželi, v sekci
„často kladené otázky“.

S pozdravem
Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru